استاندارد تغیر وضعیت استایل

تغییر وضعیت ۱
تغییر وضعیت ۲
تغییر وضعیت ۳
تغییر وضعیت ۴
تغییر وضعیت ۱
تغییر وضعیت ۲
تغییر وضعیت ۳
تغییر وضعیت ۴

قاب کردن تغییر وضعیت استایل

تغییر وضعیت ۱
تغییر وضعیت ۲
تغییر وضعیت ۳
تغییر وضعیت ۱
تغییر وضعیت ۲
تغییر وضعیت ۳

استاندارد استایل اکوردئون

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴
بخش
بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴
بخش
بخش

استاندارد استایل اکوردئون ۲

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴
بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴

قاب کردن استایل اکوردئون

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳

قاب کردن اکوردئون نوع ۳

بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳