استاندارد بار

وردپرس ۹۰%
Creative Team ۸۵%
PHP ۷۵%
Content Development ۶۵%
طراحی چاپی ۹۰%
Html5 / CSS3 ۸۵%
BigCommerce ۷۵%
Programmers ۶۵%

تخریب شده بار

Wordpress ۹۰%
Creative Team ۸۵%
PHP ۷۵%
Content Development ۶۵%
Print Design ۹۰%
Html5 / CSS3 ۸۵%
BigCommerce ۷۵%
Programmers ۶۵%

نوار استریپ فعال

Wordpress ۹۰%
Creative Team ۸۵%
PHP ۷۵%
Content Development ۶۵%
Print Design ۹۰%
Html5 / CSS3 ۸۵%
BigCommerce ۷۵%
Programmers ۶۵%

نوع ۲

غذای شهروند بچه ها
۹۰%
توسعه دهنده محتوا
۸۵%
تیم بزرگ
۷۵%
تیم بزرگ
۶۵%

دونات نمودار

شاخه ها
پزشکان
دانش آموزان آموزش دیده
تستر
مشتریان