تعداد شمارنده نوع ۱

۷۲۵۴

مشتریان خوشحال

۱۲۷۶

جوایز برنده شد

۳۸۶

ساعت کار کرد

۲۳۹

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع ۱-A

۷۲۵۴

مشتریان خوشحال

۱۲۷۶

جوایز برنده شد

۳۸۶

ساعت کار کرد

۲۳۹

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع ۱-B

۷۲۵۴

مشتریان خوشحال

۱۲۷۶

جوایز برنده شد

۳۸۶

ساعت کار کرد

۲۳۹

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع ۲

۷۲۵۴

مشتریان خوشحال

۱۲۷۶

جوایز برنده شد

۳۸۶

ساعت کارکرد

۲۳۹

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع ۲-A

۵۰

کلاس هفتگی

۷۵

شاخه های کل

۲۴۵

رقاصان حرفه ای

۲۲

سال ها تجربه

تعداد شمارنده نوع ۳

۱۴

شاخه ها

۲۰

ظرف ها

۱۵۰۰

افراد مورد علاقه

۳۰۰

جوایز آشپزی

تعدادشمارنده ها نوع ۴

۵۴۶

موارد اتمام است

۱۵

خدمات حقوقی

۵۴۶

موارد اتمام است

۲۰

وکلا

تعداد شمارنده نوع ۵

۱۰۰۰۰

مشتریان خوشحال

۱۸۹۲

بیمه اتومبیل

۲۵۰

نمایندگان مجلس

۱۵۴۶

ادعاهای انجام شده است

تعداد شمارنده نوع ۶

۱۵

تعمیرات خدمات

۲۰

شاخه ها

۵۰

اعضای کارشناس

۱۵۴۶

خدمات انجام شده است

تعداد شمارنده نوع ۷

۱۰۰۰

بینندگان

۵۰۰

دی جی

۴

ساعت

۱۵۰

خوانندگان