خدمات مشاوره ای

هدف از ارائه خدمات مشاوره ای، همکاری با مدیران سازمان ها در شناخت صحیح مسائل مجموعه تحت مدیریت آنان و همچنین مشارکت در فرآیند برنامه ریزی و حل مسائل در قالب مجموعه ای یکپارچه از خدماتی همچون تعیین استراتژی، بازنگری و طراحی فرایند ها، ساختارها و سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی و نظارت بر اجرای صحیح سیستم های پیشنهادی بر پایه فناوری اطلاعات است.
بخش مشاوره و تحقیق سازمان در فرایند ارائه خدمات مشاوره ای، حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفاء می کند:
• “مشاور مادر” در فرایند اجرای طرح های کلان مشاوره ای توسط کارفرمایان.
• ارائه خدمات مشاوره بالینی در فرایند اجرای عملیات توسط کارفرما
• ارائه خدمات مشاوره ای در کلینیک مشاوره سازمان مدیریت صنعتی در کنار تعامل نزدیک با متقاضیان خدمات مشاوره در فرایند اجرای عملیات و همراهی و راهنمایی کارفرمایان تا حصول اطمینان از شناسایی مسائل و مشکلات خود و قرار گرفتن در مسیر حل آنها به گونه ای پایدار
• خدمات نظارت بر اجرای طرح های مشاوره ای
• عارضه یابی و حسابرسی عملیات جهت یافتن گلوگاه ها در روان سازی عملیات
• طراحی استراتژی، ساختار، فرایند ها و سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی

خدمات و محصولات دفتر مشاوره

این دفتر با هدف عرضه خدمات مشاوره ای جامع و تحول زا و بر اساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان خود، سبدی مطلوب از محصولات مشاوره را بر پایه ارتباط منطقی، هم افزایی، اعتبار علمی و تجربی، معطوف به نیاز مشتری، متمایز از محصولات رقبا، قابل مدیریت و به روز آوری و متکی بر فناوری اطلاعات در حوزه های اصلی زیر به مشتریان ارائه می نماید:
• مدیریت استراتژی و تحول
• مدیریت بازار و محصول
• مدیریت تولید و عملیات
• مدیریت کیفیت تعالی و بهره وری
• مدیریت مالی و اقتصادی
• مدیریت پروژه
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
• مدیریت فرایندها و سیستمها
• طراحی ساختار سازمانی

اقدامات دفتر مشاوره

 اقدامات دفتر مشاوره در راستای تحقق اهداف تعریف شده:

•توانمندسازی نیرو های کارشناسی و بازسازی و بازآفرینی توانمندی تخصصی با تاکید بر توسعه سبد محصولات حوزه مشاوره و غنی سازی سایر محصولات
•ایجاد ارتباط پایدار با متخصصین و خبرگان صنایع مختلف
•برقراری ارتباط موثر با جامعه علمی کشور
•توسعه ارتباط با شبکه فعال و توانمند مشاوره سازمان مدیریت صنعتی به عنوان عضوی از اعضاء آن
•شناسایی و بهره برداری از فرصت های مشاوره ای-پژوهشی در سطوح منطقه ای، ملی و حاکمیتی
•توسعه فعالیت های واحد انتشارات از ابعاد کمی و کیفی